STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 Warto wiedzieć
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  Gmina Stoczek
  Gminne Centrum Informacji to placówka ukierunkowana na aktywizację ludzi młodych oraz społeczności lokalnych i ożywienie lokalnego rynku poprzez zapewnienie łatwego dostępu do nowoczesnych technologii przekazu informacji.

  Projekt GCI zrealizuje następujące cele:

  ·        Powołanie Gminnego Centrum Informacji działającego w ramach ogólnopolskiej sieci Gminnych Centrów Informacji;

  ·        Niedopuszczenie do tego, aby absolwenci szkół stawali się i pozostawali bezrobotnymi;

  ·        Zapewnienie absolwentom zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego;

  ·        Wyłonienie i wykształcenie liderów w celu wdrożenia programu rozwoju przedsiębiorczości i agroturystyki;

  ·        Wykorzystanie krajowej sieci informatycznej do wspierania małej przedsiębiorczości.

  ·        Zapewnienie dostępu do aktualnych informacji w zakresie problematyki rynku pracy;

  ·        Zwiększenie szans na uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia przez absolwentów oraz osób poszukujących pracy;

  ·        Stworzenie i prawidłowe funkcjonowanie Gminnego Centrum Reagowania.

   

  Przesłanki ogólne

  Coraz powszechniejsze i wszechstronne zastosowanie nowoczesnych technologii w istotny sposób wpływa na przemiany rynku pracy. Zaawansowane technologie stają się podstawą prac w handlu, komunikacji czy produkcji, wspomagają procesy decyzyjne i zarządzanie, pozwalają na przepływy osób i dóbr w bardzo krótkim czasie oraz błyskawiczną komunikację z dowolnym zakątkiem naszego globu, zwłaszcza, że dla nowoczesnej technologii nie istnieją granice, a jedyną barierę dostępu może stanowić sprzęt i oprogramowanie jakim dysponujemy oraz umiejętność jego wykorzystania.

  Zaawansowane technologie stają się nieodłącznym czynnikiem pracy, przyspieszają rozwój, pomagają w zdobyciu potrzebnych informacji i stają się częstym źródłem rozrywki w czasie wolnym, stwarzają nowe możliwości uzyskiwania kwalifikacji czy coraz więcej alternatywnych możliwości poszukiwania pracy i wyspecjalizowanej kadry. Zmiany te stwarzają nowe szanse rozwoju osobistego i zawodowego dla wszystkich bezrobotnych, którzy posiadają umiejętność obsługi komputera lub mogą z powodzeniem opanowywać nowe technologie i dysponują dostępem do odpowiedniego sprzętu, by dzięki temu stać się pracownikami i w pełniejszy sposób uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym.

  Głównym ograniczeniem osób bezrobotnych w korzystaniu z nowych możliwości jest dostęp do nowoczesnego sprzętu komputerowego i znaczne koszty pełnego wykorzystywania. Szczególne bariery w dostępie do informacji i nowoczesnego sprzętu istnieją w małych miejscowościach i na terenach wiejskich.

  Ułatwieniem na rzecz lokalnych społeczności w dostępie do szerokiej gamy usług teleinformatycznych oraz korzystaniu z tego typu udogodnień stanie się utworzenie Gminnego Centrum Informacji, które stanie się wyspecjalizowanym ośrodkiem i będzie rozwijać się jako pracownia multimedialna wyposażona w stanowiska komputerowe. Gminne Centrum Informacji zlokalizowane zostanie w istniejącym obiekcie skupiającym lokalna społeczność.

  Zgodnie z założeniami – centrum działając w zintegrowanym systemie będzie dysponować informacjami o ofertach pracy, możliwościach podjęcia działań o charakterze wolontariackim, zawodach, szkołach i instytucjach szkolących, warunkach i procedurach uruchamiania własnej działalności gospodarczej, a także podstawowymi informacjami z zakresu prawa pracy, praw i obowiązków bezrobotnego, integracji europejskiej (a w szczególności dostępu do rynków pracy w innych krajach) oraz adresami urzędów pracy i innych organizacji świadczących pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Informacje posiadane przez Gminne Centrum Informacji będą udostępnione w różnych formach – także przez Internet. Zakłada się również, że oferowane usługi powinny być łatwo dostępne dla wszystkich członków lokalnej społeczności i zasadniczo powinny być świadczone przez Centrum nieodpłatnie (zwłaszcza dla osób bezrobotnych), wybrane usługi płatne będą miały na celu wyłącznie pokrycie bieżących kosztów działania placówki.

  Podstawowe zadania dla projektu tworzenia sieci GCI to:

  ·        długofalowe wsparcie procesu informatyzacji obszarów wiejskich;

  ·        wspieranie przemian na wsi i pomoc mieszkańcom terenów wiejskich w aktywnej adaptacji do warunków gospodarki rynkowej;

  ·        aktywizację zawodową i gospodarczą młodzieży wiejskiej i utworzenie trwałego mechanizmu aktywnego zapobiegania i przeciwdziałania bezrobociu;

  ·        pomoc w pozyskiwaniu alternatywnych lub dodatkowych źródeł dochodu w rolnictwie i na obszarach wiejskich;

  ·        edukację młodzieży oraz integrację środowisk lokalnych na rzecz utworzenia wspólnych przedsięwzięć ekorozwojowych;

  ·        tworzenie i wdrażanie rozwoju małego i średniego biznesu produkcyjnego, usługowego będącego warunkiem lepszego kształtowania zasobów oraz zwiększenia dochodów ludności wiejskiej, w tym także rolniczej.

   

  Zakres działalności GCI

  Zakres działalności Gminnego Centrum Informacji obejmować będzie rozległy obszar, jednak w początkowej fazie funkcjonowania GCI świadczonych będzie niewiele usług. Będą one polegały głównie na udostępnianiu sprzętu komputerowego i wyszukiwaniu drobnych informacji. GCI będzie pomagać mieszkańcom lokalnych społeczności w znalezieniu pracy odpowiedniej do ich kwalifikacji, zarówno w miejscowych firmach, jak i w większych aglomeracjach miejskich oraz w systemie telepracy u pracodawców spoza regionu.

  Zadaniem Gminnego Centrum Informacji jest również zapoznanie miejscowych firm i osób indywidualnych z możliwościami, jakie niesie technika teleinformatyczna. Głównym narzędziem wykorzystywanym w działalności Gminnego Centrum Informacji jest Internet, który w praktyce służy do: transmitowania informacji, pozyskiwania informacji i udzielania informacji.

  W trakcie działania GCI lepiej zapozna się z potrzebami lokalnej społeczności i dostosuje swoje usługi do jej potrzeb. Oznacza to, że nastąpi wzrost rodzaju i liczby usług świadczonych przez GCI.

   

  Praktyczny zakres działalności Gminnego Centrum Informacji obejmuje:

  1.      Usługi w zakresie udostępniania informacji istniejącej w sieci internet:

  a)     udzielanie informacji dotyczących pracy:

  ·       szukanie i udostępnianie ofert pracy zamieszczonych w serwisach internetowych, prasie codziennej, na stronach Urzędów Pracy,

  ·       zbieranie, formalizowanie i udostępnianie informacji o możliwościach podjęcia zatrudnia dostępnych w przekazie ustnym społeczności (pracodawców).

  ·       udostępnianie informacji z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji,

  ·        wyszukiwanie ofert dla potencjalnych pracowników,

  ·       motywowanie osób długotrwale bezrobotnych do intensywnego poszukiwania pracy

  b)     udzielanie informacji dotyczących możliwości podnoszenia kwalifikacji:

  ·       wyszukanie informacji nt. szkół, uczelni, kursów zawodowych,

  ·       wyszukiwanie informacji nt. organizowanych kursów specjalistycznych, branżowych, itd.,

  ·       możliwości edukacji poprzez internet (korzystanie z literatury, bibliotek internetowych, encyklopedii, słowników itd.),

  c)     udzielanie informacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

  ·        wyszukiwanie adresów firm,

  ·        wyszukiwanie towarów, wyrobów i usług,

  ·        wyszukiwanie kontrahentów i kooperantów, rynków zbytu,

  d)     udzielanie informacji w zależności od potrzeb klienta np.:

  ·        linie kredytowe, banki, oprocentowania, kursy walut,

  ·       adresy urzędów - co, jak i w którym urzędzie można załatwić np. gdzie i kiedy można wymienić dowód, paszport, prawo jazdy itd.,

  e)    drukowanie informacji zawartych w sieci lub nagrywanie na dyskietkę i CD,

  f)       inne usługi w zależności od zapotrzebowania lokalnej społeczności.

   

  2.     Usługi w zakresie umieszczania w sieci własnych informacji (e-mail, strony www, fax)

  a)     umieszczanie ogłoszeń w serwisach oferujących takie usługi jak np. - kupię sprzedam, wynajmę pokój, szukam pracy itd.

   

  3.    Pomoc bezrobotnym:

  a)     w poszukiwaniu pracy,

  b)     przy przygotowaniu: oferty, CV, podania o pracę, itd.

   

  4.     Pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą:

  a)     przy wypełnianiu wniosku o rejestrację działalności,

  b)     udzielanie informacji: gdzie zarejestrować działalność, gdzie uzyskać nr NIP, REGON itd.,

  c)      udostępnianie aktualnych przepisów prawa miejscowego i ustaw (dostępnych w internecie).

  5.     Udostępnianie sprzętu komputerowego (na miejscu) w celu:

  a)     korzystania z internetu,

  b)     redagowania pism,

  c)      drukowania, skanowania, obróbki graficznej.

   

  6.      Usługi biurowe w zakresie:

  a)     redagowania i przepisywania pism, prac dyplomowych, itd.,

  b)     laminowania i bindowania dokumentów,

  c)      ksero,

  d)     wysyłania faxów, wiadomości e-mail.

   

  7.     Działalność reklamowa, promocyjna, wydawnicza i informacyjna:

  a)     wydawanie informatorów lub folderów gminnych sponsorowanych przez lokalne firmy, a promujących walory gospodarcze, turystyczne gminy i najbliższej okolicy,

  b)     opracowywanie wydawnictw dla lokalnych firm typu ulotki reklamowe, materiały promocyjne i reklamowe, przygotowanie kampanii promocyjnych,

  c)      usługi dla lokalnych firm w zakresie redagowania reklam (ogłoszeń) i zamieszczanie ich w lokalnej prasie,

  d)     wydawanie wszelkich wydawnictw promocyjnych np. na zlecenie Urzędu Gminy, osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne itd.

   

  8.      Współpraca ze szkołami:

  a)     lekcje obsługi sprzętu komputerowego, skanera, ksero, faksu,

  b)     nauka korzystania z internetu, obsługa poczty elektronicznej, szukanie potrzebnych informacji w Internecie.

   

  9.      Pomoc przy realizacji niektórych zadań gminy:

  a)     promocja gminy

  b)     z zakresu opieki społecznej:

  ·        udzielanie informacji (dla zainteresowanych) o formach pomocy społecznej i możliwościach skorzystania z niej,

  ·        pomoc przy wypełnianiu wszelkiego rodzaju wniosków np. o dodatek mieszkaniowy, pisanie podań, itd.,

  c)      działalność społeczna, działalność dobroczynna, działania socjalne na rzecz dzieci, opieka socjalna,

  d)     edukacja ekologiczna i ochrona środowiska,

  e)     współpraca z organizacjami pozarządowymi,

  f)        wspólne działania na rzecz rozwoju lokalnego.

  g)     Gminne Centrum Reagowania:

  ·        wspomaganie wójta w kierowaniu w doraźnych akcjach ratowniczych i sytuacjach kryzysowych,

  ·        informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, ich charakterze oraz sposobach postępowania, ostrzegania o zagrożeniach i innych zjawiskach niekorzystnych,

  ·        monitoring i alarmowanie,

   

  10. Organizowanie kursów, szkoleń i konferencji np.:

  ·       szkolenia w zakresie podstaw obsługi komputera, edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów DTP oraz poczty elektronicznej i technik sieciowych,

  ·       kursy dot.: aktywnego poszukiwania pracy, przedsiębiorczości,

  ·       kursy dla osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne obejmujące swym zakresem wiedzę niezbędną przy prowadzeniu tego typu działalności,

  ·       kursy nauki języków obcych z wykorzystaniem sieci internet lub z obecnością lektora,

  ·        szkolenia dla sołtysów i rolników

  ·        kursy przekwalifikowujące.

             

  Aby uzyskać środki na organizowanie tego typu działalności można np. składać wnioski o dofinansowanie do różnego rodzaju fundacji krajowych i zagranicznych, jak również urzędów administracji samorządowej i rządowej.

   

  11.  Pomoc w organizacji lokalnych imprez okolicznościowych:

  a)     Dnia Dziecka,

  b)     festynów,

  c)      bali,

  d)     imprez sportowych.

   

  12. Pomoc organizacjom pozarządowym:

  a)    wyszukiwanie fundacji i instytucji, z których można uzyskać dotację na działalność organizacji,

  b)     wyszukiwanie unijnych programów pomocowych,

  c)     pomoc przy pisaniu, składaniu i realizacji wniosków na dofinansowanie projektów (np. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, fundacji, funduszy itp.).

   

  13. Usługi tradycyjnej kawiarenki internetowej oferującej:

  a)     przeglądanie stron www,

  b)     korzystanie z poczty elektronicznej,

  c)      chat,

  d)     dostęp do serwerów FTP,

  e)    fachowe porady tym osobom, które mają po raz pierwszy styczność z komputerem.

   

  14.Inne usługi, które będą mogły być realizowane w następnej kolejności np.:

  a)     usługi doradcze,

  b)     punkty informacyjne UE,

  c)      promocja turystyki, agroturystyki,

  d)      organizowanie rajdów, wycieczek.

    

  Utworzenie Gminnego Centrum Informacji jest zgodne ze strategią rozwoju gminy. Gminne Centrum Informacji działające w krajowej strukturze sieciowej pozwoli na wspomaganie rozwoju lokalnego poprzez dostęp do nowoczesnej technologii. Poza tym za przyznanie grantu będzie początkiem realizacji ambitnego programu budowy nowej placówki informacyjnej w gminie wspierającej małe i średnie przedsiębiorstwa. Rozwiąże to większość problemów związanych ze strukturalnym bezrobociem absolwentów szkół w gminie.

  Powołanie Gminnego Centrum Informacji działającego w ramach ogólnopolskiej sieci Gminnych Centrów Informacji, wymaga stworzenia zintegrowanego systemu informatycznego i transmisji danych. Powstały w ten sposób system, może być rozbudowywany i użyty do świadczenia innych usług poza lokalnym rynkiem pracy i edukacją. Sieć taka służyć może do sprzedaży produktów i usług z innych sektorów gospodarki związanych pośrednio lub bezpośrednio z przedsiębiorczością na terenach wiejskich. Dynamiczna rozbudowa oferty GCI pozwoli na jego niezależne finansowanie ze źródeł własnych bez obciążania budżetu gminy.